bezplatne PS

ROE STUDIUM COACHINGU
„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz."
Arthur Ashe

 

Studium adresowane są do wszystkich chcących nabyć i pogłębić praktyczne umiejętności w zakresie coachingu. Zapraszamy kadrę zarządzającą jst, placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wykładowców, nauczycieli, jak również wszystkich zajmujących się rozwojem
oraz doskonaleniem.

Ukończenie Studium Coachingu pozwala zwiększyć warsztat pracy o nowe kompetencje w zakresie:

 • Konstruowania głównych narzędzi i technik coachingowych
 • Komunikowania się i budowania relacji sprzyjających rozwojowi
 • Określania celów
 • Wspierania rozwoju własnego i innych
 • Metod pracy z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi

Po zakończeniu cyklu zajęć uczestnicy otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Coachingu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Liczba godzin dydaktycznych:
80 (4 zjazdy weekendowe)

 

Forma zajęć:
Trening(ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

 

Założenia i cele

 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów coachingowych
 • Wzrost świadomości w zakresie wykorzystywania potencjałow ludzkich dla optymalizacji ich rozwoju i doskonalenia kompetencji
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzenia coachingu
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, o obszarach rozwojowych
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z osobą coachowaną
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów rozwojowych oraz poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem kontekstu działania osoby coachowanej
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania celów rozwojowych
 • Wypracowanie profilu skutecznego coacha

 

Formy zaliczenia:
Zajęcia kończą się egzaminem, który obejmuje:
· test wiadomosci
· przygotowanie i przeprowadzenie wybranego przez siebie spotkania coachingowego

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • Obecnośc obowiązkowa
 • Aktywność
 • Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu
 • Pozytywne zaliczenie przygotowanego i przeprowadzonego przez siebie spotkania coachingowego. Sesja coachingowa z użyciem kamery. Omawianie nagrań ze wskazywaniem naszego rozumienia coachingu i jego praktycznych konsekwencji w konkretnej rozmowie – jej dobrych i słabych/błędnych momentów.
 • Rekomendacje pisemne dla uczestnika ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do pracy

Program:
1. Istota coachingu – nie tylko kwestie definicyjne.
· Co to jest coaching?
· Czym coaching na pewno nie jest?Coaching a mentoring, doradztwo, trening, szkolenie, terapia, wychowywanie etc. Podobieństwa i róznice przedstawione na podstawie ogólnego modelu relacji „ja – ty".
· Coaching jako skuteczne narzędzie doskonalenia umiejętności- określanie celów, osiąganie celów
· Wydobywanie zasobów,
· Rodzaje coachingów. Zastosowania
2. Korzyści z coachingu
· Uświadomienie coachowanym słabych i mocnych stron
· Korzyści dla jednostki, korzyści dla organizacji
· Generowanie kreatywności
· Budowanie pewności siebie i odpowiedzialności za własny rozwój
· Motywowanie do konstruktywnych zmian
· Rozwój osobowy i jego dynamika. Kiedy pojawia się miejsce dla coacha?"
3. Psychologia rozwoju dojrzałego/dorosłego człowieka.
4.Bariery rozwoju. Granice samorozwoju.
5. Przełamywanie ograniczeń samorozwoju poprzez „zadania domowe" pomiędzy sesjami.
6. Zmiana. Źródła motywacji do zmiany. Motywowanie.
7. Postawa i umiejętności coacha
8. Zmysł obserwacji, ciekawość, inicjatywa, otwartość, empatia, nawyk działania (proaktywność)
9. Budowanie relacji
10. Słuchanie i mówienie ze zrozumieniem
11. Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
12. Prowadzenie rozmów coachingowych
13. Tworzenie przejrzystych zasad współpracy
14. Asertywność
15. Inteligencja emocjonalna
16. Planowanie działań coachingowych
·definiowanie celów coachingowych,
· celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu
17. Model rozmowy coachingowej
· Budowanie atmosferty Co możemy zrobic, żeby zepsuć atmosferę spotkania coachingowego?
· Etapy rozmowy coachingowej
· Metoda GROW
· Częstotliwość zbierania danych,
18. Analiza coachingowa - Etapy analizy coachingowej
· Budowanie kwestionariuszy zbierania danych i formularzy oceny. Kryteria oceny jakości rozmów.
· Ocena. Pytania skłaniające do oceny. Błędy w ocenie
· Karta przygotowania do coachingu i karta oceny coachingu. Symulacje całej rozmowy coachingowej - Motywowanie do zmiany
· Samokontrola pracownika - analiza trudności, błędów, braku oczekiwanych efektów, wnioski
19. Informacja zwrotna
· Konstruowane i przekazywanie informacji zwrotnej – model postepowania
· Pozytywna i negatywna informacja zwrotna - symulacje
20. Mój profil coacha
· Cechy i umiejętności idealnego coacha
· „Ja" jako coach– moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?
· Problem odpowiedzialności coacha za proces i jego efekty.
· Superwizja dla coacha
21. W kierunku mistrzostwa - moja sesja coachingowa - opracowanie i przeprowadzenie rozmowy coachingowej. Omówienie każdej rozmowy.
· Ocena rozmowy.
· Ocena własnych umiejętności i cech uczestnika w kontekście pracy w charakterze coacha
· Wnioski i formułowanie celów na przyszłość

 

Terminy zjazdów:

          I. 9-10.05.2015r.

         II. 23-24.05.2015r.

        III. 6-7.06.2015r.

        IV. 20-21.06.2015r.

 

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

Koszt: 2300 zł

Zapewniamy:
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską
· Materiały szkoleniowe
· Lunch i przerwy kawowe

Serdecznie zapraszamy