1.  Podstawy prawne dotyczące faktur  
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą  
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - którzy podatnicy są zobligowani do wystawianie faktury  
2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
    -  likwidacja faktur wewnętrznych,
    -  faktury  - procedura marży
    -  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
    -  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
    - dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia
    -  faktury handlowe,
    -  duplikaty faktur,
    -  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
    -  faktury „pro-forma”,
    -  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
    -  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
    - dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
    - dodatkowe obowiązki i ograniczenia związane z  J P K.
3.  Jak korygować błędy w fakturach:
     -  faktury korygujące, korekta faktury korygującej
     -  noty korygujące
     -  anulowanie faktury
     -  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
4.  Faktury elektroniczne:
     - faktury elektroniczne zamiast papierowych
     - krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
     - rodzaje faktur elektronicznych,
     - zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
     - dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
     - zaliczka a e-faktura
     - zakres informacyjny e-faktury
     - czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
     - faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
     - notą korygującą w formie elektronicznej,
     - przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
     -  faktura a różne stawki VAT,
     -  rabat / premia na fakturze,
     -  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach korygujących.
6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy  towarów oraz eksport:
     -  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
     -  zaliczki w WDT i eksporcie,
     -  korekta faktur eksportowych i WDT
8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.
    - zasady wystawiania,
    - podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.
9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
     - co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
     - weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
     - sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
     - zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
     - fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
     - kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
     - jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.
 10. Split payment  - podzielona płatność
- Kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
- Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
- Dobrowolność stosowania zasady „split payment”
- Korzyści ze stosowania split payment
11. Kasy fiskalne – 2018
- warunki techniczne kas
- branże wrażliwe a kasy fiskalne 2018

 

Metody: kazusy, case study branżowe.

 

Trener:
Trener, wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe
Termin: do ustalenia
Koszt: do ustalenia