Adresaci:
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, ich pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie w takich organizacjach. Osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w obszarze współpracy w zespole i obsługi klienta.  

 

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
1. Zwiększenie efektywności uczestników szkolenia w obszarze komunikacji.
2. Zdefiniowanie obszarów do rozwoju, planowanie i osiąganie celów.
3. Przećwiczenie różnych sposobów komunikacji.
4. Poznanie  technik facylitacji i przećwiczenie ich w praktyce.
5. Utrwalenie metod efektywnej komunikacji wraz z informacją zwrotną.
6. Podsumowanie szkolenia i autorefleksja uczestników szkolenia nad omówionym tematem.

 

 

Program:
1. Diagnoza własnego sposobu komunikacji.   
●   Moje nawyki związane ze słuchaniem;
●   Koło kompetencji – wyznaczenie obszarów do rozwoju;
●   Kwadrat komunikacyjny.
2. Aktywne słuchanie.
●   Słuchanie na poziomie treści;
●   Słuchanie na poziomie kontekstu, struktury i procesu;
●   Słuchanie całościowe, empatyczne.
3. Wprowadzenie teoretyczne na temat użyteczność facylitacji.
●   Facylitacja jako komponent aktywnego słuchania;
●   Facylitacja jako skuteczny sposób moderowania dyskusji;
●   Facylitacja jako uniwersalna metoda ułatwiająca proces komunikacji w grupie.
4. Wykorzystanie technik facylitacji w czasie prowadzania dyskusji.
●   Doświadczenie technik facylitacji;
●   Wyrażenia pośrednie i bezpośrednie.
5. Bariery w komunikacji werbalnej.
●  „Brudna dwunastka” wg Th. Gordona.
6. Planowanie i wytyczanie celów.
●   Specyfikacja celu;
●   Karta SMART.
7. Indywidualny plan rozwoju.
●   Planowanie własnego rozwoju w perspektywie 6, 12, 24 miesięcy;
●   Indywidualny plan rozwoju jako narzędzie wprowadzania zmiany.
8. Podsumowanie szkolenia – narzędzie STOP-RÓB-ZACZNIJ.

 

 

Metody:
Interaktywna prezentacja PP, odgrywanie ról, dyskusja na forum, praca w grupach, symulacja.

 

 

Trener:
Trener z 18 - letnim stażem. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych z coachingu w Łodzi. W latach 2010 – 2015 starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia.

 


Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

 

Koszt: do ustalenia.