1.  Obowiązki  i odpowiedzialność płatnika wynikające z obowiązujących przepisów


2.  Źródła przychodów:
a) Przychody z pracy:
– Świadczenia przysługujące na podstawie przepisów bhp, dowóz pracowników do pracy, podróże służbowe (najnowsze stanowisko MF), podnoszenie kwalifikacji, dopłaty do mieszkań, dodatek relokacyjny, samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych (aktualne stanowisko MF), świadczenia rzeczowe, świadczenia  częściowo odpłatne oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku.
– Świadczenia z ZFŚS oraz związków zawodowych, w tym: wycieczki, imprezy integracyjne, wycieczki dla pracowników, wypoczynek pracowników, dofinansowanie do wypoczynku  dzieci i młodzieży, finansowanie opieki nad dziećmi, umorzone świadczenia, zapomogi – z omówieniem zmian obowiązujących od 2018 roku.
b) Przychody z działalności wykonywanej osobiście –kontrakty menadżerskie, przychody członków komisji oraz osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło,.
c) Przychody z praw autorskich i praw majątkowych.
d) Przychody z innych źródeł,w tym: prezenty dla pracowników (najnowsze stanowisko organów podatkowych w tym zakresie), umorzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, podnoszenie kwalifikacji  osób nie będących pracownikami, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

 

3.Przychody zwolnione  z opodatkowania,  w tym
a) Zapomogi – omówienie warunków do zwolnienia w związku ze zmianąprzepisów na rok 2018
b) Świadczenia dla emerytów i rencistów–  z uwzględnieniem zmian na 2018 roku.
c) Świadczenia dla osób innych niż pracownicy zwolnione z uwagi na konieczność ich zapewnienia przez pracodawcę (w tym: świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP – zmiana przepisów.
d) Podróże służbowe i delegacje po zmianie przepisów, w tym: ubezpieczenia w podróży krajowej i zagranicznej,  zasady ustalania diet w przypadku zapewnienia wyżywienia, możliwość zwrotu wydatków na autostrady oraz opłaty parkingowe, zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej.
e) Inne zwolnienia (alimenty, świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe, odprawy, odszkodowania).

 

4. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych byłym pracownikom.

 

5. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty uzyskania przychodu dla pracowników, w tym wysokość i zasady naliczania 50% kosztów dla pracowników ( z uwzględnieniem zmian od 2018 r);
b) koszty uzyskania dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
c) koszty uzyskania przy prawach autorskich i prawach majątkowych po wprowadzeniu limitu (z uwzględnieniem zmian z 2018 roku)
d) zastosowanie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w ramach umów o pracę oraz innych umów.

 

Metody: kazusy, case study branżowe,

 

Trener:
Trener,  wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe
Termin: do ustalenia
Koszt: do ustalenia