Projekt Profesjonalny sekretariat został zakończony sukcesem

Projekt Profesjonalny sekretariat został zakończony sukcesem

bezplatne PS

Regionalny Ośrodek Edukacji z sukcesem zakończył realizację projektu pt. Profesjonalny sekretariat. W 2012 roku CS ROE prowadził bezpłatne szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W trakcie prowadzone było badanie ewaluacyjne. Poniżej zamieszczono wyniki ewaluacji szkoleń uwzględniające uśrednione odpowiedzi na pytania badawcze wszystkich przeszkolonych uczestników.

Wyniki ewaluacji szkoleń świadczą o sukcesie realizacji projektu.
Potwierdzają to m. in. następujące dane:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Realizacja

1.

Liczba

1.1.

   zorganizowanych grup szkoleniowych

18

18

1.2.

   przeszkolonych uczestników

180

180

1.3.

   przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie

150

165

 

 

2.

Odsetek uczestników, którzy dzięki uczestnictwu w szkoleniu rozwinęli

2.1.

   wiedzę z zakresu obsługi sekretariatu

100,0%

100,0%

2.2.

   umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

100,0%

100,0%

2.3.

   umiejętności z zakresu obsługi klienta i gościa firmy

100,0%

100,0%

2.4.

   umiejętności organizacji pracy

100,0%

100,0%

2.5.

   asertywność

100,0%

100,0%

2.6.

   umiejętności ICT

100,0%

100,0%

 

 

3.

Odsetek osób deklarujących udział w kolejnych szkoleniach

3.1.

   o podobnej tematyce

92,2%

3.2.

   dofinansowanych z EFS

100,0%

3.3.

   organizowanych przez ROE

97,2%

 

 

4.

Udział spełnionych oczekiwań merytorycznych uczestników

4.1.

   podniesienie kwalifikacji

95,6%

4.2.

   zwiększenie efektywności w pracy

75,0%

4.3.

   wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami

74,4%

4.4.

   rozwój osobistych predyspozycji

65,6%

4.5.

   kontakt z doświadczonym trenerem

62,2%

 

 

5.

Udział spełnionych oczekiwań organizacyjnych uczestników

5.1.

   sala szkoleniowa wyposażona w środki dydaktyczne

97,2%

5.2.

   smaczne posiłki w hotelu

95,6%

5.3.

   wartościowe materiały szkoleniowe

91,1%

5.4.

   profesjonalna obsługa Zespołu Zarządzającego Projektem

87,8%

5.5.

   komfortowe noclegi w hotelu

75,6%

 

 

6.

Ocena szkoleń w dziesięciopunktowej skali

6.1.

   program szkolenia

9,4

6.2.

   przygotowanie merytoryczne trenera

9,8

6.3.

   komunikatywność trenera

9,8

6.4.

   efektywność wykorzystania czasu na szkoleniu

9,4

6.5.

   dobór materiałów i ćwiczeń

9,5

6.6.

   atrakcyjność metod prowadzenia zajęć

9,4

 

 

 

 

7.

Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń

100,0%

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ofertą Centrum Szkoleń ROE, która jest dostępna pod adresem www.csroe.pl

Okres realizacji projektu
Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Beneficjenci projektu
Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu były skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego.
Beneficjentami projektu byli pracownicy firm sektora MŚP, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Grupę docelową stanowiły w 100%-ach kobiety, z wykształceniem min. podstawowym.
Projekt skierowany był do przedsiębiorców i ich pracownic zatrudnionych w sekretariatach, recepcjach, działach obsługi biurowej i punktach obsługi klienta.

 

Program szkoleń
I dzień – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W FIRMIE

 • Rola pierwszego kontaktu
 • Znaczenie mowy ciała
 • Aranżacja przestrzeni
 • Techniki aktywnego słuchania – klucz do efektywnej komunikacji
 • Elementy pozytywnej autoprezentacji
 • Jak uprzejmie powiedzieć „nie”, czyli podstawowe techniki asertywności

II dzień – PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA I GOŚCIA FIRMY

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań
 • Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • Techniki wywierania wpływu
 • Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon
 • „Kodeks obsługi klienta”

III dzień – EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY W SEKRETARIACIE

 • Organizacja miejsca pracy
 • Ustalanie priorytetów zadań
 • Efektywne planowanie
 • Zarządzanie czasem
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom konfliktów w miejscu pracy
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Savoir vivre w firmie

IV dzień – E-SEKRETARIAT

 • MsWord: Formatowanie tekstu, Korespondencja seryjna, Tabele i listy, Elementy graficzne, Ochrona dokumentów
 • MsExcel: Formatowanie, Formuły, Wykresy, Import i eksport danych, Makra
 • MsOutlook: Korzystanie z poczty elektronicznej, Funkcje kalendarza, Kontakty: zbieranie, organizowanie, zarządzanie
 • MsPowerPoint: Organizacja programu, Szablony prezentacji, Slajdy tekstowe, Wykresy i tabele
 • Internet: Obsługa przeglądarek internetowych, Wyszukiwanie danych w Internecie, Wybrane aplikacje w Internecie, Własna skrzynka pocztowa, Własna strona www, Podstawy html

 

Metodyka
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi uczestników: analiza przypadków, interaktywny mini wykład, odgrywanie ról, dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach, ćwiczenia z kamerą, kwestionariusze autoanalizy.
Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzane były badania ankietowe mające na celu określenie stanu wyjściowego badanych wskaźników oraz specyficzne oczekiwania względem kursu. Pozwoliło to dostosować przekazywane treści do indywidualnych potrzeb uczestników.
Materiały szkoleniowe były tak opracowane, że stanowiły podręczne źródło wiedzy i mogły być wykorzystane do samodzielnej kontynuacji nauki.

 

Organizacja
Kursy obejmowały 4 dni szkoleniowe po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Dwa pierwsze dni szkoleniowe zorganizowane były w 1 miesiącu, dwa kolejne w 2 miesiącu (2 razy po 2 dni z rzędu).
Szkolenia były organizowane w tygodniu (w godzinach pracy) oraz w weekendy (poza godzinami pracy). W zależności od preferencji uczestniczki zapisywały się na szkolenie przeprowadzane w tygodniu lub w weekend.
Zajęcia odbywały się w sali szkoleniowej CS ROE we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 47/48a.
Zajęcia prowadzone były w średnio 10-osobowych grupach. Pozwoliło to dostosować intensywność i zakres zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników.
Uczestniczkom szkoleń zapewniono:

 • prowadzenie zajęć w profesjonalnej sali szkoleniowej przez doświadczonych trenerów,
 • materiały szkoleniowe,
 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • zwrot kosztów dojazdu (bilety II klasa PKS i PKP oraz komunikacja miejska),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Baza szkoleniowa
Zajęcia odbywały się w sali szkoleniowej CS ROE we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 47/48a. W siedzibie ROE organizowane były również przerwy kawowe. Noclegi oraz śniadania, obiady i kolacje zapewnione zostały uczestniczkom szkoleń w Hotelu Patio, zlokalizowanym niedaleko wrocławskiego Rynku.

 

Trenerzy
Szkolenia w ramach projektu prowadzone były przez trenerów współpracujących z ROE. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu
Udział w szkoleniach był bezpłatny, zarówno dla przedsiębiorstw jak i pracowników.
Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom w postaci pomocy de minimis. Wartość pomocy na przeszkolenie jednego pracownika w jednym szkoleniu wynosi 1 577,11 zł. Na taką kwotę, przemnożoną przez liczbę wydelegowanych pracowników przez przedsiębiorcę, przeliczoną po odpowiednim kursie euro, wystawiane jest przez ROE zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Źródło finansowania projektu
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt
Biuro Projektu Profesjonalny sekretariat
Regionalny Ośrodek Edukacji
ul. Ruska 47/48a, 50-079 Wrocław
Godziny pracy biura: 10.00-16.00
e-mail: profesjonalnysekretariat@roe.pl
tel.: 71-335-2090
fax. 71-335-2099
www.profesjonalnysekretariat.com.pl

Manager projektu
dr Mariusz Mielcarek
tel.: 71-369-9180
mmielcarek@roe.pl

Specjalista ds. promocji, rekrutacji i ewaluacji
Ilona Drzewiecka-Organek
tel.: 71-335-2090
tel.: 71-335-2091
idrzewiecka-organek@roe.pl