ROE STUDIUM COCHINGU

ROE STUDIUM COCHINGU

bezplatne PS

ROE STUDIUM COACHINGU
„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.”
Arthur Ashe

 

Studium adresowane są do wszystkich chcących nabyć i pogłębić praktyczne umiejętności w zakresie coachingu. Zapraszamy kadrę zarządzającą jst, placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wykładowców, nauczycieli, jak również wszystkich zajmujących się rozwojem
oraz doskonaleniem.

Ukończenie Studium Coachingu pozwala zwiększyć warsztat pracy o nowe kompetencje w zakresie:

 • Konstruowania głównych narzędzi i technik coachingowych
 • Komunikowania się i budowania relacji sprzyjających rozwojowi
 • Określania celów
 • Wspierania rozwoju własnego i innych
 • Metod pracy z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi

Po zakończeniu cyklu zajęć uczestnicy otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Coachingu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Liczba godzin dydaktycznych:
80 (4 zjazdy weekendowe)

 

Forma zajęć:
Trening(ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

 

Założenia i cele

 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów coachingowych
 • Wzrost świadomości w zakresie wykorzystywania potencjałow ludzkich dla optymalizacji ich rozwoju i doskonalenia kompetencji
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzenia coachingu
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, o obszarach rozwojowych
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z osobą coachowaną
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów rozwojowych oraz poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem kontekstu działania osoby coachowanej
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania celów rozwojowych
 • Wypracowanie profilu skutecznego coacha

 

Formy zaliczenia:
Zajęcia kończą się egzaminem, który obejmuje:
· test wiadomosci
· przygotowanie i przeprowadzenie wybranego przez siebie spotkania coachingowego

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • Obecnośc obowiązkowa
 • Aktywność
 • Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu
 • Pozytywne zaliczenie przygotowanego i przeprowadzonego przez siebie spotkania coachingowego. Sesja coachingowa z użyciem kamery. Omawianie nagrań ze wskazywaniem naszego rozumienia coachingu i jego praktycznych konsekwencji w konkretnej rozmowie – jej dobrych i słabych/błędnych momentów.
 • Rekomendacje pisemne dla uczestnika ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do pracy

Program:
1. Istota coachingu – nie tylko kwestie definicyjne.
· Co to jest coaching?
· Czym coaching na pewno nie jest?Coaching a mentoring, doradztwo, trening, szkolenie, terapia, wychowywanie etc. Podobieństwa i róznice przedstawione na podstawie ogólnego modelu relacji „ja – ty”.
· Coaching jako skuteczne narzędzie doskonalenia umiejętności- określanie celów, osiąganie celów
· Wydobywanie zasobów,
· Rodzaje coachingów. Zastosowania
2. Korzyści z coachingu
· Uświadomienie coachowanym słabych i mocnych stron
· Korzyści dla jednostki, korzyści dla organizacji
· Generowanie kreatywności
· Budowanie pewności siebie i odpowiedzialności za własny rozwój
· Motywowanie do konstruktywnych zmian
· Rozwój osobowy i jego dynamika. Kiedy pojawia się miejsce dla coacha?”
3. Psychologia rozwoju dojrzałego/dorosłego człowieka.
4.Bariery rozwoju. Granice samorozwoju.
5. Przełamywanie ograniczeń samorozwoju poprzez „zadania domowe” pomiędzy sesjami.
6. Zmiana. Źródła motywacji do zmiany. Motywowanie.
7. Postawa i umiejętności coacha
8. Zmysł obserwacji, ciekawość, inicjatywa, otwartość, empatia, nawyk działania (proaktywność)
9. Budowanie relacji
10. Słuchanie i mówienie ze zrozumieniem
11. Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
12. Prowadzenie rozmów coachingowych
13. Tworzenie przejrzystych zasad współpracy
14. Asertywność
15. Inteligencja emocjonalna
16. Planowanie działań coachingowych
·definiowanie celów coachingowych,
· celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu
17. Model rozmowy coachingowej
· Budowanie atmosferty Co możemy zrobic, żeby zepsuć atmosferę spotkania coachingowego?
· Etapy rozmowy coachingowej
· Metoda GROW
· Częstotliwość zbierania danych,
18. Analiza coachingowa – Etapy analizy coachingowej
· Budowanie kwestionariuszy zbierania danych i formularzy oceny. Kryteria oceny jakości rozmów.
· Ocena. Pytania skłaniające do oceny. Błędy w ocenie
· Karta przygotowania do coachingu i karta oceny coachingu. Symulacje całej rozmowy coachingowej – Motywowanie do zmiany
· Samokontrola pracownika – analiza trudności, błędów, braku oczekiwanych efektów, wnioski
19. Informacja zwrotna
· Konstruowane i przekazywanie informacji zwrotnej – model postepowania
· Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – symulacje
20. Mój profil coacha
· Cechy i umiejętności idealnego coacha
· „Ja” jako coach– moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?
· Problem odpowiedzialności coacha za proces i jego efekty.
· Superwizja dla coacha
21. W kierunku mistrzostwa – moja sesja coachingowa – opracowanie i przeprowadzenie rozmowy coachingowej. Omówienie każdej rozmowy.
· Ocena rozmowy.
· Ocena własnych umiejętności i cech uczestnika w kontekście pracy w charakterze coacha
· Wnioski i formułowanie celów na przyszłość

 

Terminy zjazdów:

          I. 9-10.05.2015r.

         II. 23-24.05.2015r.

        III. 6-7.06.2015r.

        IV. 20-21.06.2015r.

 

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

Koszt: 2300 zł

Zapewniamy:
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską
· Materiały szkoleniowe
· Lunch i przerwy kawowe

Serdecznie zapraszamy