ROE STUDIUM TRENERSKIE

ROE STUDIUM TRENERSKIE

bezplatne PS

ROE STUDIUM TRENERSKIE
Liczba godzin:
120 – 6 zjazdów weekendowych
Forma zajęć:
Trening/ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy/

 

Założenia i cele:
· Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia treningów
· Zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod pracy z grupą
· Zwiększanie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do udziału w szkoleniu (również w przypadku grup o różnym doświadczeniu, wieku czy nastawieniu)
· Poznawanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (np. trudne pytania od uczestników, negatywnie nastawiony uczestnik, itp.)
· Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie skuteczności komunikowania się podczas treningu ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania wiedzy i nabywaniem umiejętności przez uczestników podczas pracy z grupą (werbalne i niewerbalne techniki pracy, takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie)
· Wypracowanie profilu skutecznego trenera

 

 

Formy zaliczenia:
Zajęcia kończą się zegzaminem, który obejmuje:
· test wiadomosci
· przygotowanie wybranego przez siebie programu szkoleniowego wraz z podręcznikiem szkoleniowym
· przeprowadzenie modułu szkoleniowego podczas zajęć (praca z kamerą)

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:
· Obecnośc obowiązkowa, zwolnienie lekarskie wprzypadku nieobecności
· Aktywność
· Przygotowywanie się do cwiczeń
· Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości wynikających z treści programowych całego treningu
· Pozytywne zaliczenie opracownia planu szkolenia oraz podręcznika szkoleniowego
· Pozytywne rekomendacje po praktycznym przeprowadzeniu modułu szkoleniowego

 

 

Program
1. Fazy cyklu szkoleniowego
– Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
· Etapy rozpoznawania i analizy potrzeb
· Narzędzia diagnozowania potrzeb
· Ankieta
· Obserwacja
· Wywiad i rozmowa
· Mystery shopping
2. Elementy procesu szkoleniowego
· Cele szkolenia
· Sytuacja szkoleniowa
· Subiektywne doświadczenie
· Dobór uczestników szkolenia.Osobowość uczestnika
· Osobowość trenera
· Wybór wykonawcy szkolenia – trener wewnętrzny, a zewnętrzny
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych
· Planowanie i projektowanie szkolenia. Opracowanie programu szkolenia.
· Przygotowanie materiałów szkoleniowych
· Przeprowadzenie szkolenia
4. Style uczenia się a projektowanie szkoleń
· Systemy reprezentacji świata, a proces uczenia się
· Cykl Kolba
· Style uczenia się: aktywiści, empirycy, analitycy, refleksyjni, teoretycy, pragmatycy
· Uwarunkowania skuteczności uczenia się – indywidualizacja procesu uczenia się z uwzględnieniem predyspozycji uczestnika
· Cele edukacyjne treningu – przyrost wiedzy i umiejętności – wskaźniki efektywności.
5. Komunikacja podczas szkolenia.
· Style komunikacji interpersonalnej
· Komunikacja werbalna i niewerbalna
· Umiejętność słuchania
· Bariery komunikacyjne
· Informacja zwrotna w procesie szkolenia
· Uwarunkowania i podnoszenie skuteczności komunikacji podczas szkolenia
6. Sztuka prowadzenia szkolenia
· Pierwsze wrażenie
· Otwarcie szkolenia . Zawarcie kontraktu z grupą
· Prezentacja
Metody prezentacji
Opanowanie tremy
Budowanie autorytetu trenera
Zadawanie pytań
Aktywne słuchanie
Udzielanie informacji zwrotnej
Struktura omawiania ćwiczeń
Sposoby mobilizacji uczestników
7. Dynamika grupy
Fazy procesu grupowego
Role zespołowe
Dopasowanie szkolenia do uczestników
Rozwiązywanie problemów w trakcie szkolenia
Obiekcje uczestników szkolenia
Trudni uczestnicy
Praca na strukturze i praca na procesie
Grupa i jednostka na tle grupy
8. Metody i techniki treningowe
Ćwiczenia integrujące
Prezentacja/ wykład
Studium przypadku
Odgrywanie ról
Praca w grupach
Gry, zabawy i symulacje
Burza mózgów
Dyskusja grupowa
9. Moje akcje trenerskie
Cechy i umiejętności idealnego trenera
Trener jako aktor
Trener jako członek grupy
Postawy trenera wspomagające samodzielne uczenie się
Mocne i słabe strony w „zawodzie” trenera
„Ja” jako trener – moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?
10. Moje szkolenie – opracowanie konspektu szkoleniowego. Prezentacja warsztatu trenerskiego przed kamerą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość poprowadzić wybrany moduł szkoleniowy. Omówienie każdej prezentacji.
Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu. Ocena efektywności szkoleń – model czterech poziomów Kirkpa
Ewaluacja szkoleń. Fazy ewaluacji. Raport poszkoleniowy
Follow up

 

 

Terminy zjazdów:

          I. 9-10.05.2015r.

         II.  16-17.05.2015r.

        III.  23-24.05.2015r.

        IV.  6-7.06.2015r.

         V. 13-14.06.2015r.

        VI.  20-21.06.2015r.

 

Godziny zajęć: 9:00-16:00

 

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

 

Koszt: 3400 zł

 

Zapewniamy:
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską
· Materiały szkoleniowe
· Lunch i przerwy kawowe

 

Serdecznie zapraszamy