Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie. Zmiany w prawie pracy 2016.

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie. Zmiany w prawie pracy 2016.

Temat szkolenia:  UMOWY TERMINOWE I UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

 

Termin szkolenia: 7.03.2016r.

 

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorcy,
– jednostki sektora finansów publicznych.

 

Cele:
1.    Zaznajomienie z zmianami w kodeksie pracy.
2.    Wskazanie głównych zasad prawa pracy.
3.    Prawidłowe sporządzanie umów o pracę i wypowiedzeń umów o pracę.
4.    Poznanie różnic między umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
5.    Nabycie umiejętności zgodne z prawem przyznawanie urlopów wychowawczych i rodzicielskich.

 

Program:
1.    Zmiany w prawie pracy
a)    źródła prawa pracy
b)    zmiany w prawie pracy
c)    zasady prawa pracy.

2. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca uprawnień rodzicielskich
a) stan prawny do dnia 2 stycznia 2016 roku
b) zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich – dłuższy termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu, osoby uprawnione do skorzystania z urlopu (nie tylko matka),wypłata i dzielenie zasiłku niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia rodziców
c) zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich – wymiar urlopu, możliwość dzielenia urlopu, wydłużony termin wykorzystania urlopu, nowe warunki pracy podczas urlopu
d) zwolnienie z pracy celem opieki na dzieckiem rozliczane w wymiarze godzinowym
e) urlop ojcowski i urlop wychowawczy – dłuższy termin wykorzystania urlopu.

3. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie zawierania umów terminowych i rozwiązywania umów o pracę

a) stan prawny do dnia 22 lutego 2016 roku
b) umowy na czas określony – czasowe ograniczenie ich trwania
c) zmiana okresów wypowiedzenia umów o pracę
d) zmiana regulacji umowy na okres próbny
e) likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo jako odrębnych rodzajów umów o pracę
f) zmiany w zakresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy
g) przepisy przejściowe.
4. Umowa o pracę
a) budowa umowy o pracę
b) sposoby nawiązania stosunku pracy
c) wzory umowy o pracę
d) umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

 

Metody:
– wykład
– kazusy
– studia przypadków

 

Prowadzący:
Robert Mangold

 

Opis sylwetki trenera:
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył również na tym wydziale drugi kierunek studiów Administracja, specjalność: Zarządzanie. W 2001 r. przebywał na stypendium naukowym na LMU w Monachium. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył praktykę i pracował w dziale  prawnym Konsulatu Generalnego RP w Monachium zajmując się pomocą prawną dla polskich obywateli i podmiotów gospodarczych. Od 2002 r. jako doradca, zajmuje się pomocą prawną w zakresie eksportu, importu oraz kontraktów dla przedsiębiorstw. Pozyskuje środki zewnętrzne i realizuje projekty dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce. W 2003 r. zakwalifikował się do stażu w firmie ECE w Hamburgu. W 2005 r. odbył stypendium DAAD na Wydziale Ekonomii TU w Dreźnie. W 2006 r. uczestniczył w seminarium naukowym we Vlotho nt. „Społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech i integracji europejskiej” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundację Ludwika Erharda. W 2007 r. otrzymał grant badawczy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu dotyczącego dynamiki handlu zagranicznego Polski w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. Ekspert w zakresie funduszy unijnych: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań  i  Rozwoju,  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert oceniający projekty współfinansowane przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Redaktor merytoryczny periodyku „Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 – 2013” Beck Info Biznes. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa pracy , międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomiki UE, prawa UE w szkołach wyższych Dolnego Śląska. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenia zawodowe w przygotowywaniu  kontraktów  i  prowadzeniu  postępowań przetargowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie prawa konkurencji oraz prawa pracy. Specjalizuje się w logistyce, prawie gospodarczym UE, prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych. Autor publikacji książkowych i artykułów na temat procesów integracji w UE i pomocy publicznej.

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 15.00 (7 godzin dydaktycznych)

 

Koszt szkolenia: 340 zł/osoba

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy