Adresaci:
Pracownicy i specjaliści wszystkich działów oraz kierownicy każdego szczebla.

 

 

Cele i zakładane rezultaty:
1. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat mechanizmów zmian zachowań i emocji w procesie wywierania wpływu.
2. Uczestnicy dokonają analizy własnego stylu i nauczą się sporządzania planu wywierania wpływu.
3. Uczestnicy poznają reguły skutecznego komunikowania się z otoczeniem poprzez wystąpienia publiczne.
4. Uczestnicy nabędą umiejętności wygłaszania przemówień w oparciu o przygotowany konspekt.

 

Program:
1. Wpływ społeczny a manipulacja.
2. Techniki wywierania wpływu.
3. Strefy wpływu.
4. Struktura wywierania wpływu.
5. Przygotowanie planu wywierania wpływu.
6. Samoocena zachowań w zakresie wywierania wpływu.
7. Przemawianie na forum publicznym. Rodzaje przemówień.
8. Etapy wystąpienia publicznego.
9. Sprawność mówienia.
10. Sposoby przeciwdziałania znużeniu słuchaczy.
11. Struktura wystąpienia. Przygotowanie konspektu przemówienia.
12. Autoprezentacje na podstawie przygotowanego konspektu.

 

Metody:
Wykład interaktywny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, kwestionariusz autoanalizy.

 

Trener:
Psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in.  z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej. 

 

                            

Czas trwania szkolenia:  8 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

 

Termin: do ustalenia.

 

 

Koszt: do ustalenia.